Historie

Ze starých kronik …….

Nejstarší zmínka o škole v Přemyslovicích je v kronice před rokem 1744, kdy neměla obec Přemyslovská samostatné budovy školní, aniž komu známo jest, kde vyučováno bylo.
Od roku 1774 vyučováno bylo v domku pod číslem 56 na to pak po nějakém čase přičiněním velkostatkáře a občanů vystavěna budova školní.

Časem pak budova školní snad nepostačovala, anto počet žáků vzrůstal, i rozšířena jest ve dvoutřídní. Roku 1838 vystavena panem Karlem Přízou, zdejším velkostatkářem vedle školní budovy jiná.

Až do roku 1868 stály národní školy pod dozorstvím kněžským, od 25.května toho samého roku vřaděny jsou národní školy pod dozorství státní.
Po dlouhém a krutém odporu vystavena nová školní budova, neboť stará škola byla již velmi sešlá, tak že každou chvíli hrozila sesouti se, a konečně nebylo místa, by veškeré žákovstvo pojmouti mohla, neboť již tehdáž čítalo se 249 žáků.
Na přísné doléhání slovutné c.k. okresní školní rady započala stavba dne 17.července roku 1878 tím, že napřed rozbourána byla stará budova školní. 14.září 1879 velkolepě a slavnostně místním farářem panem Josefem Kroupou byla budova vysvěcena a dne 1.prosince započalo v nové školní budově vyučování.

Do roku 1881 byla škola dvojtřídní, od roku 1882 trojtřídní.

Od roku 1906 měla místní školní rada úkol postavit novou školní budovu, trojřídní s 247 žáky nepostačovala. Až do roku 1910 místní školní rada i přes nařízení okresní školní rady neustále oddalovala zakoupení pozemku ke stavbě.
……Ježto záležitost zjednání stavebního místa pro školu nebéře konce a jsou obavy, že by opět od počátku školního roku 1910/11 nebyly potřebné místnosti školní pohotové, usnesla se c.k.okr. školní rada dáti Vám lhůtu ku zakoupení potřebného pozemku do konce ledna 1910, když do té doby nebude zakoupen, provede kup c.k.okr.škol.rada na účet obce sama.
Ku konci ledna 1910 konečně kup pozemku ku stavbě školní budovy proveden.
14.10.1911 byla nová školní budova vysvěcena.

Roku 1912 byla škola čtyřtřídní – 296 žáků v 6třídách a 5 školních místnostech, roku 1915 -1918 byly škola pětitřídní s 305-324 žáky.

…… V těžkých poměrech počínala svůj život zdejší měšťanská škola. 1.října 1923 byla sice otevřena, ale v budově naprosto nevyhovující, ničím nevybavené. V I.třídě tísnilo se zapsaných 38hochů a 28dívek.
Předseda místní školní rady spolu s prvními řediteli byli takřka bezmocni proti útokům místních reakčních živlů proti měšťanské škole, o níž se říkalo, že je to škola zbytečná a že bude státi milliony.
Rok 1927 …… Po několika zákrocích schválil zemský výbor mimořádný rozpočet školní a povolil výpůjčku 130.000Kč na stavbu měšťanské školy u Spořitelního a záložního spolku
v Přemyslovicích počátkem června 1927. Proti hlasům lidovců usneseno ihned se stavbou započíti. Z místní cihelny objednány cihly a zadáno lámání kamene. Nejdříve vykopána studna a 19.července 1927 započato se stavbou.

Školní rok 1928-29 začal 1.září. Třídy měšťanské školy umístěny byly v poschodí budovy, dole zbyla kuchyň a dílna, kabinet a sborovna, nad tělocvičnou pak kreslírna.
Dne 9.října 1928 provedena kollaudace přístavby a nástavby školy měšťanské, stavba uznána
za zdařilou.

Rok 1938 – újezdní měšťanská škola pro Přemyslovice, Pěnčín, Hluchov, Růžov, Novou
Dědinu, Stražisko.
Rok 1948 – zákon o jednotném školství – střední škola
Rok 1953 – národní škola spojena se školou střední – osmiletá střední škola
Rok 1960 – první rok Základní devítiletá škola, žáci poprve dostali učební pomůcky zdarma
V budově 1.-5. roč. byla provedena úprava školního bytu na školní vývařovnu a
jídelnu, přibyla tak i jedna malá třída.
Rok 1964 – v tělocvičně a šatně položeny parkety a pořízeny obklady.
Rok 1966 – instalováno na obou školních budovách automatické zvonění
Rok 1973 – provedeny přístavby šaten na I.stupni, na II.stupni přístavba nářaďovny pro dílnu,
přístavba kabinetů.
Rok 1995 – významná rekonstrukce budovy I.stupně, která byla dlouhá léta považována za
nevyhovující bezpečnostním podmínkám – potvrdily to při bourání budovy
prohnilé nosné trámy. Vyučování probíhalo ve škol.roce 94-95 na jedné budově,
učilo se ve všech místnostech školy, jedna třída byla umístěna i ve sborovně a
další třídě byla propůjčena od Sokola v přístavbě sokolovny místnost, která
současně sloužila jako jídelna.
1.září 1995 byla předána do užívání zrekonstruovaná budova I.st. se 4 třídami, školní družinou, moderně vybavenou kuchyní a školní jídelnou. U budovy byla také zprovozněna čistička odpadních vod.
Rok 2005 – provedena rekonstrukce budovy 2.stupně. Počet učeben vzrostl na 7 kmenových tříd a hudebnu, provedena generální oprava sociálního zařízení, kabinetů, elektroinstalace a další významné změny.

Řídící učitelé a ředitelé

Národní škola
1874 – 1887 Rudolf Rumler
1887 – 1912 Jan Červinka
1912 – 1925 Karel Kuba

Obecná a měšťanská škola
1923 Bedřich Brogman
1924 František Všetečka
1925 – 1940 Josef Coubal
1940 – 1960 Jan Janeček
1960 – 1961 Antonín Burget
1961 – 1968 Josef Košťálek
1968 – 1971 Otto Obst
1971 – 1979 Marie Bílá
1979 – 1985 Zdeněk Vodák
1985 – 1987 Vojmír Křupka
1987 – 1990 Jaroslav Mazur
1990 – 1999 Karel Kotyza
1999 – 2003 Jana Růžičková
2004 – 2005 Petr Sedláček
2005 – 2018 Eva Šigutová
2018 – dosud Mgr. Marta Popelářová

Komentáře nejsou povoleny.