Výroční zpráva školy – 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ a MŠ Přemyslovice školní rok 2017/2018

Zpracováno: 31.8.2018

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEMYSLOVICE,

příspěvková organizace, 798 51 Přemyslovice 353

582 378 236                zspre@seznam.cz

 

 

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 

 • 1. Identifikační údaje a charakteristika školy

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice, příspěvková organizace

Sídlo školy: 798 51 Přemyslovice 353

IČO: 709 89 851

IZO: 650 036 239

Zařazení do sítě škol: 1.1.2003

Zařazení do rejstříku škol:1.1.2005

Ředitelka školy: RNDr. Eva Šigutová

Kontakt: 582 378 236, e-mail: zspre@seznam.cz

Zřizovatel školy: Obec Přemyslovice, tel. 582 378 291, e-mail: oupremyslovice@iol.cz

Charakteristika školy: ZŠ a MŠ Přemyslovice vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny a školní výdejny. Základní škola je plně organizovaná. Ve školním roce 2017/2018  byla zřizovatelem udělena výjimka z počtu žáků.

 

 • 2. Součásti školy

Základní škola   

Kapacita: 220 žáků           Místo poskytovaného vzdělání: Přemyslovice 353, Přemyslovice 46

Mateřská škola

Kapacita: 50 dětí              Místo poskytovaného vzdělání: Přemyslovice 46, Štarnov 21

Školní družina

Kapacita: 50 žáků             Místo poskytovaných služeb: Přemyslovice 46

Školní jídelna

Kapacita: 250 strávníků   Místo poskytovaných služeb: Přemyslovice 46

Školní jídelna – výdejna

Kapacita : 26 strávníků    Místo poskytovaných služeb: Štarnov 21

 

 • 3. Základní údaje o počtech žáků

Základní škola                                          84 žáků (stav k 30.9.2017)

Mateřská škola Přemyslovice                  24 dětí (stav k 30.9.2017)

Mateřská škola Štarnov                           24 dětí (stav k 30.9.2017)

Školní družina                                         34 dětí (ke 31.10.2017)

Počet strávníků     (jídelna)                      87 dětí a žáků (ke 31.10.2017)

Počet strávníků    (výdejna)                     24 dětí (k 31.10.2017)

 

 • 4. Školská rada

      Školská rada ve složení Dušan Matoušek – předseda (zvolen pedagogickou radou), Dana Krčová (zvolená zákonnými zástupci žáků), Ivan Tyl (jmenovaný zastupitelstvem) projednala na svých zasedáních ve školním roce 2017/2018 příslušnou dokumentaci a jmenovala člena do konkurzní komise na ředitele školy.

 

 

 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A  JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

 

 • 1. Obor vzdělání

79-01-C/001 Základní škola ( s účinností od 6.3.2006))

 

 • 2. Učební dokumenty

Školní vzdělávací program ZŠ Přemyslovice

 

 1. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

 

 • 1. Řízení

Celý subjekt pracuje ve třístupňovém řízení. 3.stupeň řízení – ředitelka školy, 2.stupeň řízení zástupkyně ředitelky a 1.stupeň řízení – vedoucí školní jídelny. Učitelky pověřené organizací pracovišť mateřské školy jsou zařazeny podle §124, odst.4 nařízení vlády.

 

 • 2. Základní údaje o pracovnících školy
  Stav ke 31.8.2017 Stav ke 31.8.2018
Pracovníci celkem 24 24
Učitelé ZŠ 10 10
Asistenti pedagoga 1 3
Vychovatelé ŠD 1 1
Učitelé MŠ 4 4
Správní zaměstnanci ZŠ 3 3
Správní zaměstnanci MŠ 1 1
Správní zaměstnanci ŠJ 3 3
Ped. prac. na MD nebo RD 1 1
Správ. zam. na MD nebo RD 0 0

 

Doplňující vysvětlivky: Někteří zaměstnanci mají ve svých pracovních smlouvách uvedeno více druhů činností, případně jsou sepsány smlouvy na jiný druh vykonávané práce. Např. zástupkyně ředitelky pracovala souběžně jako asistentka pedagoga pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí apod. Výše uvedená tabulka uvádí fyzický počet zaměstnanců školy. Během školního roku nedošlo u pedagogických pracovníků k žádným personálním změnám. Rovněž u nepedagogických pracovníků nedošlo ke změnám. Pouze dlouhodobá pracovní neschopnost u jednoho pracovníka je řešena zástupem.

 

 • 3. Odborná kvalifikace a změny

            Odbornou kvalifikaci splňují dle školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pouze 4 hodiny vyučuje vychovatelka školní družiny na dobu nezbytně nutnou, zatím se nám na takto krátký úvazek nepodařilo zajistit odborně způsobilého pedagoga.

 

 

 • 4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (stav k 31.8.2018)

 

do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let Nad 55 let důchod. věk celkem
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
0 4 0 4 1 7 0 3 0 0 1 18

 

 • 5. Nepedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (stav k 31.8.2018)

 

do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let Nad 55 let důchod. věk celkem
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 1 6

 

 1. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, PŘESTUP ŽÁKŮ A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

 

 • 1. Zápis k povinné školní docházce

      Ve školním roce 2016/2017 se k zápisu do 1.ročníku přihlásilo 9 dětí, z toho 2 děti po odkladu školní docházky a 2 děti s žádostí o odklad. Do 1.ročníku nastoupilo ve školním roce 2017/2018 11  žáků (včetně dvou žáků, kteří opakovali 1. ročník a včetně 2 žáků, kteří byli u zápisu na jiné škole). K 31.3.2018 bylo v 1. třídě 10 žáků.

 

 • 2. Výsledky přijímacího řízení na střední školy

Povinnou školní docházku ukončilo a ze školy odešlo 8 žáků 9. ročníku, 7 žáků získalo základní vzdělání, jedna žákyně splnila povinnou školní docházku. 6 žáků úspěšně zvládlo státní přijímací zkoušky, z toho jedna žákyně byla ve státních zkouškách nejúspěšnější ze všech uchazečů dané školy. Dva žáci se hlásili přímo na tříleté učňovské obory a rovněž oni byli ke studiu přijati. Jeden žák pátého ročníku byl přijat na víceleté gymnázium v Prostějově.

 

 • 3. Přestupy žáků

Během školního roku přestoupili ze ZŠ Konice 2 žáci (1 z nich se do Konice opět vrátil), 1 žákyně přestoupila do naší školy ze ZŠ Kostelec a 1 žákyně se odstěhovala do Olomouce.

 

 1. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM

 

 • 1. Cíle základního vzdělávání jsou v našem školním vzdělávacím programu dány prioritami vedoucími k naplňování klíčových kompetencí žáka.
  • anglický jazyk, německý jazyk

Jazyková výuka má na naší škole tradičně dobrou úroveň. Anglický jazyk je vyučován v dostatečné časové dotaci (od 3. ročníku 3 hodiny týdně) plus 1 hodina volitelné konverzace na 2. stupni. Výuku zajišťují kvalitní učitelky – na 1.stupni – úroveň B1, na druhém stupni B2. Žáci (ale i děti obou mateřských škol) měly možnost rozšiřovat své kompetence seznamovat se s novým cizím jazykem také v zájmových útvarech, které byly z jejich strany velmi často využívány.

Druhý cizí jazyk vyučujeme od 7. ročníku v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka považujeme za velmi přínosné. Přesto pro některé žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají problémy se zvládáním anglického či dokonce českého jazyka, by bylo lepší druhý cizí jazyk nahradit jiným předmětem.

 • počítačová výuka – informatika

V oblasti informačních a komunikačních technologií využíváme jednu standardně vybavenou počítačovou učebnu. Vzhledem k nízkému počtu žáků je určena jednomu žákovi jedna počítačová stanice, což umožňuje žákům samostatně vyhledávat informace na internetu, řešit problémové úlohy a učit se základní postupy práce se softwarem. V jednotlivých předmětech (kromě informatiky) mají žáci možnost využívat pestrý výukový software, který neustále doplňujeme.

Vzhledem k zastarávání hardwaru i softwaru je nutno neustále vybavení učebny inovovat, což je finančně velmi náročné a nedostává se nám již financí na obnovu výpočetní techniky v kmenových učebnách. Dvě učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, které jsou pravidelně využívány. Na škole bylo v uvedeném školním roce 7 tabletů, které slouží především k vyhledávání informací žáky a jsou na nich rovněž využívány některé vzdělávací stránky. Vzhledem k ukončení projektů a dotací, z nichž byly tyto tablety pořízeny, je možné je využívat všemi žáky naší školy. Nepovažujeme však za vhodné využívat tablety v nadměrné míře, pouze jako doplněk pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky nadané. Mnohem důležitější je využívání „klasických“ počítačů nebo notebooků, jejichž ovládání a využívání je pro dnešního žáka, později studenta či zaměstnance prakticky nezbytné.

využívání různých forem výuky

 • vyučování v blocích
 • projektové vyučování
 • skupinové vyučování
 • frontální vyučování

Na naší škole jsou ve vyučování využívány všechny formy výuky, skupinové vyučování a třídní projekty jsou využívány více na prvním stupni. Přestože nepovažujeme převahu frontální výuky na druhém stupni za chybnou, podařilo se nám v uplynulém školním roce zorganizovat několik třídních projektů, úspěšný byl rovněž tradiční školní projekt Den Země a podařilo se nám přispět ke zdárnému průběhu Dne matek v obci.

 • zaměřit se na činnosti učení s možnostmi aplikace v praxi
 • vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, respektu
 • vést žáky k volbě povolání

V této oblasti nabízíme žákům činnosti, jak ve výuce, tak při různých exkurzích, které by vedly ke vhodnému výběru budoucího povolání. Jsme však velmi omezeni především podmínkami ekonomickými (místnost a vybavení pro praktické činnosti žáků). V posledním období se zlepšuje přístup některých rodičů k výběru škol s praktickým zaměřením, stále však u mnohých přetrvává přeceňování žáků při výběru škol s maturitní zkouškou. Již druhým rokem probíhají celostátní přijímací zkoušky na maturitní obory. Můžeme se pochlubit, že v těchto zkouškách jsou naši žáci velmi úspěšní, často se umísťují na předních místech mezi všemi uchazeči. Je to dáno také skutečností, že se naši učitelé mohou vzhledem k malému počtu žáků věnovat přípravě individuálně a kromě toho probíhají každoročně přípravné kroužky z matematiky a českého jazyka, což rozhodně není pravidlem na mnoha jiných školách.

 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména školního řádu

Danou oblast zvládáme podle našeho názoru velmi dobře, počty porušování školního řádu jsou na relativně nízké úrovni. Stále se však potýkáme s poměrně vysokou absencí, zejména u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vysoký počet neomluvených hodin řešíme dle školního řádu udělením ředitelské důtky a sníženým stupněm z chování. V případě, že neomluvená absence přesáhne 25 hodin, je toto hlášeno na odbor sociální péče o dítě. Mnohem závažnější je však tzv. skryté záškoláctví, kdy rodiče žákům absenci omlouvají a ta pak velmi negativně ovlivňuje vzdělávání žáků. Přes pravidelné výchovné komise se nám tuto problematiku daří řešit jen velmi pomalu a obtížně. Je však možno konstatovat, že mnozí rodiče svůj přístup k dané problematice začali vnímat a jejich spolupráce se školou se zlepšila. U některých žáků však ke zlepšení nedošlo. V této otázce by nám velmi pomohla změna legislativy. Doposud totiž nejsme informováni, jakým způsobem jsou řešeny naše hlášení orgánům sociální péče o dítě. Další porušování školního řádu se týká především neplnění základních školních povinností, zapomínání pomůcek a domácích úkolů, malá nebo nulová příprava na vyučování. Tyto „přestupky“ řešíme udělováním napomenutí třídního učitele a třídní, případně ředitelskou důtkou. V jednom případě jsme museli řešit také „obtěžování“ spolužaček. Vzhledem k tomu, že jsme nebyli schopni posoudit problematiku z odborného hlediska a nešlo o jednostranné negativní chování, zaslali jsme zprávu nejen na OSPOD, ale také Policii ČR. Ani v tomto případě jsme se však nedočkali oficiální zpětné reakce.

 • individuálně pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je již tradičně na naší škole na velmi dobré úrovni. Díky práci výchovné poradkyně a všech vyučujících se nám daří pracovat podle nové legislativy, včetně zbytečně náročné administrativy. Probíhá velmi intenzívní metodická a informační činnost, na kvalitní úrovni je rovněž spolupráce se školskými poradenskými zařízeními. Se žáky se sociálním znevýhodněním pracovala asistentka pedagoga. Těchto žáků se na naší škole vzdělává již několik let přibližně 20 až 30%. Škola k nim přistupuje přísně individuálně, současně však zachovává jejich integraci a začlenění do běžných tříd, snažíme se u těchto žáků minimalizovat negativní vztah ke škole, vytrvale se pokoušíme o co nejefektivnější komunikaci s jejich rodiči. U některých rodičů přetrvává neochota komunikace jak se školou tak především se školskými poradenskými zařízeními.

Nadané a talentované žáky vyhledáváme již na prvním stupni, monitorujeme jejich práci během školní docházky. Vytváříme pro ně podmínky pro rozvíjení jejich kompetencí (rozšiřující učivo, příprava a účast na různých soutěžích a olympiádách, pomoc při výzdobě školních prostor a výrobě školních pomůcek, výběr střední školy).

 • výuka hry na hudební nástroje – spolupráce se ZUŠ Plumlov

Škola spolupracuje se ZUŠ Plumlov. Naší žáci se mohou učit hrát na flétnu, klavír, klávesy a kytaru.

           

 • 2. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
ročník počet žáků prospělo s vyzn. prospělo neprospělo nehodnoceno
1.pol 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.
1 11 10 5 5 5 3 1 2 0 0
2 14 14 9 10 1 4 3 0 1 0
3 6 6 4 4 2 2 0 0 0 0
4 14 14 6 7 8 7 0 0 0 0
5 12 11 9 9 2 2 1 0 0 0
6 10 10 2 2 7 7 1 1 0 0
7 4 4 0 0 3 4 1 0 0 0
8 6 7 2 2 4 4 0 1 0 0
9 8 8 4 3 4 4 0 1 0 0

 

 • 3. Přehled chování

      Ve školním roce 2017/2018 bylo našim žákům uděleno 13 pochval v prvním pololetí, 22 pochval ve druhém pololetí a 24 knižních (nebo věcných) odměn. Pochvaly byly udělovány především za práci pro třídní kolektiv, za aktivní podíl na mimoškolních akcích školy, např. za reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách, a za výborné studijní výsledky. Ředitelkou nebyla ve školním roce 2017/2018 pochvala udělena.

Důtka třídního učitele byla udělena 3 x v prvním pololetí a 5 x ve druhém pololetí, ředitelská důtka byla udělena celkem 1 x. Ředitelská důtka byla udělena za opakované porušování školního řádu a neplnění školních povinností. V uplynulém školním roce byli žáci celkem 14 x klasifikování druhým stupněm z chování (někteří opakovaně v jednotlivých pololetích). Druhým stupněm z chování byli žáci klasifikování dle školního řádu za neomluvenou absenci.

 

 • 4. Přehled o zameškaných hodinách
ročník zameškané omluvené průměr na žáka zameškané neomluvené
1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.
1 891 888 81,0 88,8 5 8
2 634 977 45,4 71,9 9 29
3 321 395 53,5 65,8 0 20
4 1212 1306 86,6 93,3 0 0
5 451 752 37,6 69,9 0 17
6 843 1279 84,3 138,4 79 105
7 363 469 90,8 117,25 0 0
8 520 686 86,7 98,0 0 12
9 597 916 74,6 114,5 0 12
             

 

 • 5. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Přehled ve školním roce 2017/2018

2 žáci               s IVP                                       dobíhající – vyšetření před 1.9.2016

2 žáci               bez IVP                                  dobíhající – vyšetření před 1.9.2016

1 žák                IVP                                          sociální znevýhodnění

1 žák               bez IVP (1. st. PO)                 dle §16 školského zákona

1 žák               bez IVP (2. st. PO)                 dle §16 školského zákona

11 žáků           IVP (2. st. PO)                       dle §16 školského zákona

4 žáci               IVP (3. st. PO)                       dle §16 školského zákona

5 žáků             PLPP (plán pedagogické podpory)

 

Asistenti pedagoga:

 • 1 pro žáky ze sociálním znevýhodněním – dobíhající dotace pro 1. stupeň ZŠ (úvazek 0,4)
 • 2 pro žáky s PO3 – doporučení SPC Prostějov, 1 x na 1.stupni, 1 x na 2. stupni (úvazky 0,75)

 

 1. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

I ve školním roce 2017/2018 patřilo k našim důležitým úkolům nabídnout žákům možnosti smysluplného využití volného času a motivovat je ke zvýšení zájmu o různé sportovní, kulturní a společenské aktivity. Hned v září proběhly na obou stupních školy v přírodě, kde žáky vedeme ke vztahu k přírodě, její ochraně s náměty a tipy, jak více a lépe trávit čas pobytem venku a doplňovat jej různými smysluplnými aktivitami. Proběhla řada kulturních a sportovních aktivit, které jsou specifikovány v kapitole 8 této zprávy. V rámci prevence jsme s žáky pracovali také v některých kroužcích (sportovní nebo jiné tematicky zaměřené). S prevencí různých jevů se žáci setkávají v rámci učebních plánů, např. v dějepise (rasismus, holocaust), ve výchově ke zdraví (problémy v dospívání, prevence alkoholu, drog a šikany) v občanské výchově (soužití v rodině, kolektivu, společnosti). Mnoho žáků chodí do zdejšího Sokola. Občasné potíže se projevují s některými rodinami se sociálně znevýhodněným prostředím, kde se stále nedaří přimět tyto rodiny k větší spolupráci. Bohužel se začíná zhoršovat chování některých žáků z dobře situovaných rodin – a častěji je to u dětí z 1. stupně.

Do různých aktivit se daří zapojovat i žáky, kteří se dříve z různých důvodů těmto aktivitám bránili. Je třeba s nimi dále pracovat.

 

 1. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 

Naše škola klade velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Samostudium

Většina učitelů sleduje dostupnou literaturu, dbá na sebevzdělávání ve svém oboru i obecných pedagogických vědách. Samostudium bylo v uplynulém školním roce zaměřeno především na zvyšování kompetencí ve vyučovaném předmětu.

Studium ke zvyšování odborné kvalifikace

Jedna paní učitelka se na vlastní náklady účastnila studia k rozšíření kvalifikace k dosažení způsobilosti vyučovat na jiném stupni ZŠ. Toto studium úspěšně zakončila státními závěrečnými zkouškami.

Studium pro asistenty pedagoga

Tohoto studia se v uplynulém školním roce účastnili na vlastní náklady dva pedagogičtí pracovníci. Studium úspěšně zakončili.

Studium pro vedoucí pracovníky

V uplynulém školním roce jsme se tohoto vzdělávání neúčastnili. Ředitelka školy i zástupkyně však mají toto studium splněno.

Studium pro výchovné poradce a studium k výkonu specializovaných činností

Stále přetrvává stav, že do těchto typů studia nejsou naši pedagogové zařazováni z důvodu nedostatku financí pro jejich následné ohodnocování. Přesto škola plní specializované činnosti na relativně dobré úrovni. Pokud nebude výkon specializovaných činností dotován ze státního rozpočtu, nebude se škola tohoto typu vzdělávání účastnit.

Průběžné vzdělávání

V tomto školním roce se do průběžného vzdělávání zapojilo 8 pedagogů. Tři pedagogové se účastnili vzdělávání na zvyšování kvalifikace ve svém oboru, pět pedagogů absolvovalo dlouhodobější semináře v rámci plnění aktivit tzv. „šablon“. Jednalo se především o jazykové kurzy a kurz rozvoje čtenářské gramotnosti.

Účast na vzdělávání – výčet

Učitelství pro 1. stupeň, GDPR, Šablony II, Kurz asistenta pedagoga, Kreativní inspirace, Předslabikové období, Jazykový kurz Aj (4 x), Storytelling.

Výdaje na DVPP

ONIV: 1080,- Kč

„Šablony“: 40 400,-

Ve výdajích nejsou zahrnuty cestovní náklady, vždy však byly hrazeny ze státního rozpočtu nebo „šablon“ (projektu OP VVV)

 

 1. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

           

 • 1. Aktivity školy

 

      Ve školním roce 2017/2018 navštívili žáci prvního stupně divadlo v Přemyslovicích i v Prostějově, v Olomouci si prohlédli Svíčkárnu a podnik Zora, také zde navštívili kino. Dále se účastnili besedy s konickými hasiči, byl pro ně zorganizován turnaj v pexesu, v rámci Dne dětí si prohlédli zámek a Muzeum kočáru v Čechách pod Kosířem, Nezapomněli jsme ani na knihovny a drobnější sportovní či kulturní akce. Kulturní a sportovní akce byly zorganizovány také pro žáky druhého stupně, např. proběhl už tradiční turnaj v kuželkách, žáci chodili bruslit a nezapomněli jsme opět na knihovny, muzea a divadelní představení v Prostějově. Žáci navštívili Pevnost poznání v Olomouci. Kromě toho připravily žákyně devátého ročníku velmi působivé vystoupení pro dlouhodobě nemocné pacienty v Prostějově, za což se jim dostalo poděkování nejen od vedení oddělení nemocnice, ale především od samotných pacientů. Společně pak všichni žáci a učitelé organizovali projektový Den Země a podíleli se na zdárném průběhu Dne matek v Přemyslovicích. V závěru roku jsme se podíleli na sokolské akci, která byla koncipována nejen jako vystoupení cvičenců připravujících se na Všesokolský slet v Praze, ale také ke stému výročí založení republiky. Naši žáci a učitelé připravili na hřišti tzv. Zábavné učení s pokusy a znalostní test k výročí, vystoupily zde také děti MŠ Přemyslovice. V budově školy proběhla výstava s názvem Historie 1. republiky, své výtvarné práce zde vystavovaly také děti MŠ Štarnov a dva absolventi naší školy.

 

 • 2. Účast žáků v soutěžích a olympiádách

 

Nedílnou součástí naší činnosti je účast žáků na různých soutěžích a olympiádách, která podporuje rozvoj nadaných žáků v různých oblastech jejich zájmu.

Naši žáci se účastnili Logické olympiády, Bobříka informatiky, Pythagoriády, Matematického klokana, výtvarných soutěží Barvy podzimu a Děti, pozor, červená, dále olympiád v dějepise a českém jazyce.

 

 • 3. Prezentace školy prostřednictvím vývěsní skříňky v obci, internetové stránky

 

      O aktualitách školy a zdařilých akcích informujeme veřejnost prostřednictvím vývěsní skříňky v obci a prostřednictvím webových stránek školy.

     

 • 4. Zájmové útvary

 

Také v uplynulém školním roce pracovali naši žáci i děti MŠ v několika zájmových útvarech: Angličtina hrou, Angličtina pro MŠ (2x), Předškolák (2x), Pohybový kroužek, Příprava na přijímací řízení a Zdravotník.

Řada zájmových útvarů probíhala v rámci plnění projektu OP VVV („šablony“): Čtenářský klub (2 x), Klub deskových a logických her (2 x) a Doučování ( 4 x). Nejoblíbenější z těchto aktivit v rámci „šablon“ byly Kluby deskových her, v nichž jsme mohli žákům ukázat smysluplné využívání volného času na řadě nově zakoupených her, o které projevili zájem také mnozí rodiče.

 

Činnost školní družiny

 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školní družinu 31 žáků (v období říjen až listopad 34 žáků) kteří byli rozděleni do dvou oddělení. Žáci měli v letošním roce spoustu zájmových útvarů a mimoškolních aktivit, proto se činnost ve školní družině zaměřovala hlavně na odpočinkové aktivity – stolní hry, konstruktivní stavebnice, námětové hry, kreslení, společnou četbu, rozhovory, relaxaci apod. Děti vyráběly dárky k zápisu do 1. třídy a ke Dni matek, účastnily se turnaje v pexesu. Ke Dni matek rovněž nacvičovaly své vlastní vystoupení. Školní vzdělávací program byl ve všech oblastech plněn, většina žáků se činností účastnila s chutí a se zájmem. Objevily se však i kázeňské problémy, zejména u některých chlapců. Spolupráce s rodiči byla dobrá.

 

 1. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI

 

 • 1. Česká školní inspekce

Česká školní inspekce v tomto školním roce přímou inspekční činnost na naší škole neprovedla.

 

 • 2. KHS

Na podzim roku 2017 proběhla kontrola ve školní jídelně. Drobné nedostatky byly odstraněny. Dle zápisu byl zakoupen nový mrazící pult. Nejzávažnějším nedostatkem školní jídelny je nefunkční vzduchotechnika. O tomto problému je již několik let diskutováno se zřizovatelem, stále však narážíme na nedostatek finančních prostředků.

 

 • 3. OSSZ a ZP

Ve školním roce 2017/2018 proběhla jedna kontrola. Nebyly shledány žádné závady.

 

 • 4. Inspektorát bezpečnosti práce

     Ve školním roce 2017/2018 kontrola neproběhla.

 

 • 5. HZS Olomouckého kraje

Kontrola neproběhla.

 

 • 6. Vnitřní kontrolní činnost a vlastní hodnocení

Vnitřní kontrolní činnost se v tomto školním roce zaměřila na průběh a výsledky vzdělávání, na hodnocení jednotlivých oblastí činností a zapojení do projektu

 Obecně lze konstatovat, že se nám daří:

 • kvalita výchovy a vzdělávání žáků je až na drobné nedostatky na dobré, u některých učitelů na výborné úrovni
 • kvalitní je úroveň práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • práce s nadanými žáky je na dobré úrovni, pokračujeme v jejich pravidelném sledování, analýze a vyhodnocování
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků je na dobré úrovni
 • využívání výpočetní techniky a interaktivních tabulí je úměrné, není podceňováno ani přeceňováno, přestože je omezováno zastaráváním HW
 • kvalitních výsledků dosahujeme v oblasti výchovného poradenství a plnění minimálního preventivního programu
 • na výborné úrovni je práce metodického sdružení a předmětové komise
 • komunikace mezi jednotlivými pedagogickými pracovníky i mezi metodickým sdružením na prvním stupni a předmětovou komisí na druhém stupni přispívá k bezproblémovému chodu výchovně vzdělávacího procesu, neobjevují se ani závažné problémy v komunikaci mezi vedením školy a ostatními pedagogy i většinou nepedagogických pracovníků

K oblastem, v nichž se nám práce příliš nedaří a v nichž spatřujeme rezervy, patří:

 • přestože dochází ke zlepšení komunikace s některými rodiči, stále nemůžeme být s jejich spolupráci spokojeni. Školu sice navštěvují poměrně často, většinou však proto, aby omluvili (někdy pozdě) absenci svých dětí. Málokdy však jde při konzultacích z jejich strany o snahu zlepšit vzdělání.
 • opakujícím se nedostatkem je rovněž amortizace výpočetní techniky. Bohužel se jedná o problém finanční, který se nám daří jen velmi těžko ovlivňovat. Naštěstí pro žáky je vybavení alespoň na standartní úrovni, vybavení pro práci pedagogů je tristní. Snad se podaří vyřešit tento problém do konce realizace projektu „šablony“.

 

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

 

Tabulka zahrnuje údaje o dotacích, nezahrnuje příspěvek od zřizovatele. Údaje jsou platné k 31.12.2017 – vzhledem k hospodaření a uzávěrkám v kalendářním (nikoliv školním ) roce.

 

                                                                                                       poskytnuto                čerpáno

Dotace MŠMT a ESF                                                          7 942 758,20,00         7 667 642,00

z toho

Zvýšení platů v regionálním školství                                            163 184,00                 163 184,00

Podpora výuky plavání                                                                    36 400,00                   36 400,00

Zvýšení platů nepedagogických pracovníků                               61 448,00                   61 448,00

Podpora integrace romské menšiny                                             56 000,00                   56 000,00

Přímé náklady na vzdělávání                                                          7 120 150,00              7 120 150,00

Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znev.                            72 456,00                   72 456,00

Projekty OP VVV („šablony“)                                                           433 120,00                 158 004,00

Rozdíl v čerpání 275 116,20 je způsoben v rámci Projektu OP VVV, který je rozpočtován na období 24 měsíců a zasahuje do tří účetních, tedy kalendářních let. Ukončení projektu je plánováno na 31.1.2019, vyúčtování tedy proběhne až v následujícím kalendářním roce.

 

Poznámka k hospodaření s příspěvkem obce:

V roce 2017 hospodařila škola v rámci příspěvku obce se 2,2 mil Kč. Hospodaření bylo kontrolováno pravidelně kontrolní komisi zřizovatele a následně zastupitelstvem schváleno. Na začátku prosince 2017 byly předloženy zřizovateli požadavky na příspěvek v roce 2018 ve výši 2 200 000,- Kč. V této době byl předpoklad schválení úpravy financování regionálního školství. Vzhledem k počátečnímu rozpočtu obce, v němž byl stanoven příspěvek ve výši 1 500 000,- Kč, byla již v květnu 2018 podána žádost o navýšení příspěvku. K 31.8.2018 však příspěvek navýšen nebyl.

           

 1. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

            Škola nebyla zapojena do žádných mezinárodních programů.

             

 1. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Škola nebyla do tohoto typu vzdělávání zapojena

 

 1. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

 

 • 1. Školou předložené projekty

Škola nerealizovala projekt tohoto typu.

 

 • 2. Ostatní projekty

Ve školním roce 2017/2018 pokračovala škola v realizaci dvou projektů

 1. a) Dotační program na podporu romské komunity – projekt „Ve dvou se to lépe táhne“

      Cílem projektu bylo rozvíjení aktivního zapojení romských rodin v rámci povinné školní docházky, zvýšení motivace a kompetence v podporování jejich dětí v dalším vzdělávání. Obsahem projektu jsou workshopy pro děti a pro rodiče s dětmi. Příspěvek MŠMT činil 56 000,- Kč. Projekt byl ukončen a vyhodnocen (včetně finančního vypořádání) k 31.12.2017.

 

 1. b) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro MŠ a ZŠ I

EU a MŠMT podpořilo tento projekt částkou: 721 867,- Kč (z toho pro obě MŠ: 305 366,- Kč a pro ZŠ 416 501)

Realizace projektu: 1.2.2017 až 31.1.2019

Cíl projektu:

Zlepšení kvality předškolního vzdělávání, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků

Obsah projektu:

Mateřské školy: Práce s dvouletými dětmi, Čtenářská pregramotnost, Inkluze, Prevence logopedických vad, Sdílení zkušeností mezi mateřskými školami, Odborně zaměřená tematická setkání s rodiči (vše na bázi vzdělávání i praktických činností a s tím souvisejícími výdaji)

Základní škola: Jazyková gramotnost, Vzájemná spolupráce pedagogů, Inkluze, Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, Doučování žáků (vše na bázi vzdělávání i praktických činností a s tím souvisejícími výdaji).

Také tento projekt bude ukončen k 31.1.2019.

           

 1. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 1. a) Při škole nepracuje odborová organizace. S jinými odborovými organizacemi škola v uplynulém školním roce nespolupracovala.

 

 1. b) Spolupráce s dalšími subjekty

Na škole je dislokované pracoviště ZUŠ Plumlov. Zájem žáků o výuku hry na flétnu, klavír, klávesy a kytaru je každoročně velký a přispívá ve značné míře k dobrému jménu naší školy.

Na dobré úrovni je rovněž spolupráce se Sokolem. Řada našich žáků navštěvuje cvičení i další akce.  Cvičení probíhá v tělocvičně školy a škola může zase využívat hřiště, sál sokolovny, kuželky nebo bowling.

Spolupracujeme také s Kulturní komisi při OÚ v Přemyslovicích – navštěvujeme výstavy a divadelní představení pro děti. Některých akcí se účastníme také aktivně (např. pásmo při rozsvěcování vánočního stromku, kulturní vystoupení ke dni matek).

Také spolupráci se zřizovatelem je možno hodnotit kladně. Jsou projednávány nejen provozní záležitosti, úpravy budov apod., oblast doplňkové činnosti (vaření obědů pro cizí strávníky), ale také demografický vývoj v naší obci a s tím nutnost zařazení naší školy do tzv. „výjimkových škol“. Přestože diskuse jsou někdy poměrně vyhrocené, zatím vždy vedly k rozumnému řešení, kterým je zajištění poskytování kvalitního vzdělávání pro většinu dětí naší obce.

 

 1. ZÁVĚR

 Naše práce je hodnocena velmi kladně především nadřízenými orgány v oblasti školství. Našim hlavním úkolem je vzdělávat a vychovávat. Tento úkol plníme dlouhodobě kvalitně nejen podle různých inspekcí a kontrol, ale především podle zpětných reakcí našich absolventů, kteří mají na středních školách možnost srovnávat svou přípravu na studium. Přesto jsme si vědomi některých rezerv, které se snažíme postupně odstraňovat. Pochopitelně největším problémem je nedostatek financí, pevně však věříme, že rozumným kompromisem budeme moci i nadále našim žákům poskytovat základy kvalitního vzdělání.

 

Přílohy:

Podklady pro výroční zprávu – MŠ Štarnov

Podklady pro výroční zprávu – MŠ Přemyslovice

Napsat komentář