Vnitřní řád školní družiny (platný od 1.9.2018)

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

A: Práva žáků

Žák má právo:

 1. Na odpočinek a volný čas
 2. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj.
 3. Na vyjádření vlastního názoru ke všem věcem, které se ho týkají. Svůj názor však musí vyjadřovat způsobem, který neodporuje zásadám slušnosti. Jeho názorům musí být dána náležitá váha.
 4. Na ochranu před fyzickým násilím, nedbalým zacházením, na ochranu před všemi formami zneužívání, před kontaktem s narkotiky a jinými omamnými látkami.
 5. Na poskytnutí pomoci v případě nesnází nebo problémů.
 6. Na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu ve školní družině.

B: Povinnosti a chování žáků

 1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví spolužáků a pracovníků školy. Při každém svém počínání mají mít na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla hygieny  a bezpečnosti ve škole i mimo ni.
 2. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Hlasitě a srozumitelně zdraví všechny dospělé osoby, slušně se chovají také na veřejnosti.
 3. Během pobytu ve školní družině je zakázáno opouštět budovu školy.
 4. Sedání do oken a na topná tělesa není povoleno. Je přísně zakázáno vyklánění z oken.
 5. V jídelně se žáci řídí pokyny vychovatelky.
 6. Do školní družiny žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.
 7. Do školní družiny žáci nesmí nosit cenné předměty a větší obnosy peněz.
 8. Při zajištění ztráty osobní věci žák tuto skutečnost nahlásí vychovatelce.
 9. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů, kouření, pobývání v pohostinstvích a návštěvy akcí pro mládež od 16 let je žákům školy zakázáno.
 10. Žák školy neubližuje, ale pomáhá slabším a postiženým spolužákům.
 11. Ve školní družině jsou žáci povinni dodržovat řád ŠD a dbát pokynů vychovatelky ve všech prostorách školy i mimo ni pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Při opakovaných kázeňských přestupcích a porušování řádu podá vychovatelka návrh na vyřazení ze školní družiny.

C: Přihlašování, odhlašování a docházka do školní družiny

 1. Žáci jsou do školní družiny přijímáni na základě řádně vyplněného zápisního lístku. O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy. Převyšují-li žádosti povolenou kapacitu, rozhoduje o přijetí věk žáka.
 2. Vzdělávání ve školní družině může být ukončeno odhlášením nebo vyloučením. Odhlášení provádí zákonný zástupce písemnou formou k určitému datu. O vyloučení rozhoduje ředitelka školy na základě opakovaného porušování vnitřního řádu školní družiny. O vyloučení informuje zákonné zástupce písemnou formou.
 3. Odchody žáků ze školní družiny se uskutečňují dle údajů na zápisních listech. V případě změny napíší na lístek čas požadovaného odchodu a tento předají vychovatelce k evidenci.
 4. Do kroužků odchází žáci sami a rovněž sami se po ukončení kroužku vrací do ŠD na základě písemného souhlasu rodičů. Po tuto dobu přebírají odpovědnost za žáky jejich rodiče.

D: Práva a povinnosti zákonných zástupců

 1. Informují vychovatelku školní družiny o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu žáka ve školní družině.
 2. Informují o nepřítomnosti žáka.
 3. Pokud žák neodchází ze školní družiny sám, rodič si vyzvedne žáka do ukončení provozu školní družiny.
 4. Rodiče mají právo se informovat na chování žáka.
 5. Rodiče mají právo vznášet připomínky a podněty k práci ve školní družině.
 6. Rodiče žáků jsou povinni na vyzvání ředitele školy zúčastnit se osobně projednávání závažných otázek týkající se vzdělávání a chování žáka.
 7. Při celodenním pobytu žáka ve školní družině (po 13. hod.) rodiče zajistí dítěti stravu (oběd, svačina, pitný režim).

E: Provoz a vnitřní režim školní družiny

 1. Do školní družiny jsou přijímáni žáci  od 1. – 5. třídy.
 2. Provoz školní družiny je od 10.55 – 15.45 hodin.
 3. Od 12 do 13 hodin (v případě nutnosti do 14 hodin) jsou nejstarší žáci ve druhém oddělení, kde činnost zajišťuje paní vychovatelka, poté se vracejí do prvního oddělení.
 4. Žáci jsou odvedeni do školní družiny po vyučování, doprovází je určený vyučující a předává je vychovatelce ve školní družině.
 5. Případný úraz neprodleně hlásí žák vychovatelce, která zajistí ošetření a provede zápis do knihy úrazů.
 6. Organizace školní družiny
 • 11 – 12 hod. – odpočinková činnost, hygiena, oběd
 • 12 – 13.30 hod. – odpočinková činnost, jazyk a jazyková komunikace
 • 13.30 – 14.30 hod. – člověk a zdraví – pobyt venku
 • 14.30 – 15.15 hod. – umění a kultura, člověk a čas, člověk a svět práce, matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie.
 • 15.15 – 15.45 hod. – odpočinková činnost, individuální psaní domácích úkolů

7.Změna odchodu žáka ze ŠD je možná pouze písemně. Bez písemné omluvy nebude žák uvolněn a platí zápis v zápisním lístku.

8.Ve školní družině jsou žáci povinni dodržovat vnitřní řád ŠD a dbát pokynu vychovatelky ve všech prostorách školy i mimo ni pro      zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Při opakovaných kázeňských přestupcích a porušování řádu podá vychovatelka návrh na vyloučení žáka ze ŠD.

F: Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní družiny

 1. Vychovatelka školní družiny je v pravidelném kontaktu s třídními učiteli a se zákonnými zástupci, úzce s nimi spolupracuje.
 2. Na začátku školního roku jsou zákonní zástupci seznámeni s vnitřním řádem školní družiny.
 3. Vychovatelka se zúčastňuje pedagogických rad školy, v případě potřeby třídních schůzek, aby bylo možno včas a účelně reagovat na podněty a připomínky týkající se školní družiny.
 4. Vnitřní řád školní družiny a školní vzdělávací program jsou zákonným zástupcům přístupny k nahlédnutí u vychovatelky a v ředitelně školy.

G: Podmínky zajištění bezpečnosti a zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

 1. Vychovatelka na začátku školního roku uskutečňuje poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví, o podmínkách jejich ochrany, před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. O poučení provede zápis do třídní knihy.
 2. Dojde-li k úrazu, musí vychovatelka po poskytnutí první pomoci nahlásit úraz vedení školy a zapsat jej do knihy úrazů. Je-li nutné lékařské ošetření, musí být doprovod zajištěn dospělým zaměstnancem školy.
 3. Žák chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků, dbá na to, aby při hrách a činnostech nezranil sebe ani svého spolužáka. Naslouchá pokynům své vychovatelky  o bezpečném chování.
 4. Žák nesmí manipulovat s vypínači, zástrčkami, jakýmikoliv elektrickými spotřebiči.
 5. Žák přísně dodržuje základní hygienická pravidla, hlavně při jídle a po použití WC.
 6. Žák dodržuje pitný režim, který mu poskytuje škola nebo si nosí vhodné nápoje z domova.

H: Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 1. Žák má právo užívat zařízení školy a vybavení školní družiny, je při tom povinen řídit se pokyny vychovatelky a oprávněných osob
 2. Za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí svévolně nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada.

 

1.9.2018                                                                                Mgr. Marta Popelářová

ředitelka ZŠ a MŠ

Napsat komentář