Dopravní výchova

Název projektu:

 Dopravní výchova

Typ projektu:
motivační
aplikační
Školní rok:
každoročně
Termín konání:
každoročně únor – květen
Třída:
IV. ročník
Cíle projektu:
získat řidičský průkaz cyklisty
Místo realizace:
třída, 2 x DH Prostějov
Krátkodobý: počet hodin ..16., počet dnů 16….
Předmět:
samostatná vyučovací hodina
Mimo vyučování: dopravní hřiště Prostějov

Formulace zadání: Znát pravidla silničního provozu a bezpečně ovládat jízdní kolo

Realizace projektu

1.    Příprava

a)    Materiální zabezpečení

·         pracovní listy, kalendář “dopravní výchova”, nástěnné obrazy, sada dopravních značek, model křižovatky, testy

b)    organizační zajištění

·         učitelé

c)    motivace žáků

·         Chci být dobrým cyklistou

2.    Průběh

a)    Projekt je členěn podle učiva

·         Probíhá týdně v rámci vymezeného časového období

·         Žáci vyplňují pracovní listy, které lze využívat i pro skupinovou práci, poznávají dopravní značky, na modelu zkouší projíždět křižovatky

·         Žák se účastní 2 x ročně výuky na DH v Prostějově, v rámci druhé návštěvy usiluje o získání řidičského průkazu cyklisty

3.    Výstupy

a)    zná dopravní značky, umí se chovat bezpečně v silničním provozu, zná pravidla při jízdě na křižovatkách, dodržuje bezpečnost – vybavení kola, reflexní prvky oblečení, využívá bezpečná místa pro hru

b)   získá řidičský průkaz cyklisty

Vyhodnocení projektu

1.    Kompetence

·         k učení

o   vyhledává a třídí informace na základě jejich propojení, pochopení a využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a v praktickém životě

o   operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly

·         k řešení problému

o   ověřuje prakticky správnost řešení problémů

o   činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit

·         komunikativní

o   formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu

o   naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně reaguje

·         sociální a personální

o   účinně spolupracuje ve skupině

o   podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

o   přispívá k diskusi ve skupině

·         občanské

o   rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví

·         pracovní

o   přistupuje k výsledkům činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých

2.    Integrace vzdělávacích oborů, průřezová témata

ČaS, Čj

3.    Počet žáků podílejících se na realizaci projektu:

(ve šk.r. 2007/2008 – 11)

(ve šk.r. 2008/2009 – 9)

(ve šk.r. 2009/2010 – 12)

(ve šk.r. 2010/2011 – 16)

(ve šk.r. 2011/2012 – 8)

(ve šk.r. 2012/2013 – 10)

(ve šk.r. 2013/2014 – 9)

(ve šk.r. 2014/2015 – 8)

Počet učitelů podílejících se na realizaci projektu:

(ve šk.r. 2007/2008 – 1)

(ve šk.r. 2008/2009 – 1)

(ve šk.r. 2009/2010 – 1)

(ve šk.r. 2010/2011 – 1)

(ve šk.r. 2011/2012 – 1)

(ve šk.r. 2012/2013 – 1)

(ve šk.r. 2013/2014 – 1)

(ve šk.r. 2014/2015 – 1)

vyučující IV. ročníku                                                           RNDr. Eva Šigutová

garant projektu                                                                    ředitelka ZŠ a MŠ

 

Napsat komentář