Ve dvou se to lépe táhne

Rozhodnutím MŠMT ze dne 4.2.2015 je naše škola zařazena do programu podporovaného ministerstvem školství na podporu integrace romské komunity v roce 2015.

Název projektu: Ve dvou se to lépe táhne

Cíl projektu: Podpora vzdělávacích aktivit, které pomáhají žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí při překonávání obtíží v průběhu povinné školní docházky.

Rozpočet projektu: Projekt je ze strany ministerstva dotován částkou 56 000,- Kč

Personální zabezpečení projektu: Pedagogičtí pracovníci školy

Harmonogram projektu: březen 2015 – prosinec 2015

 

V rámci projektu si děti rozvíjí slovní zásobu, paměť, zrakové a sluchové vnímání – a to vše hrou 🙂

P1020646 P1020649 P1020650 P1020651 P1020652 P1020653 P1020654 P1020655 P1020656 P1020657 P1020658P1020660P1020659

 

Dále děti malují, modelují, zpívají, hrají na doprovodné nástroje – rozvíjí si sluchové vnímání, sluchovou paměť, rytmus, slovní zásobu.

P1020667 P1020666 P1020665 P1020664 P1020663 P1020662 P1020661

 

A také chodí sportovat, hrát hry, do přírody, kde se učí, co všechno je kolem nás, dodržovat pravidla, spolupracovat, chovat se hezky k sobě a přírodě 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Díky tomuto projektu jsme mohli pro děti zakoupit některé pomůcky – tablety, sety hudebních nástrojů, hry pro rozvoj slovní zásoby či sluchu, různá tématická puzzle, spoustu výtvarných potřeb, knihy a encyklopedie a další.

P1020672 P1020669 P1020670 P1020671

 

Naše předvánoční tvoření 🙂

P1050297 P1050298 P1050299 P1050300 P1050304

 

A náš poslední kroužek 🙂

P1050305 P1050306 P1050307 P1050308 P1050311 P1050312

 

Závěrečné hodnocení projektu

V březnu 2015 byla zahájena realizace projektu Ve dvou se to lépe táhne, který byl podpořen celkem částkou 80 000Kč. Projekt byl ukončen v prosinci 2015 a jeho celkové trvání bylo rozvrženo do 8 měsíců.

Hlavním cílem bylo vyrovnání vzdělávacích šancí žáků ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí v rámci hlavního vzdělávacího proudu. Tohoto cíle bylo dosaženo vytvořením zájmového kroužku pro děti, který se zaměřoval na tři oblasti – rozvoj kognitivních a percepčních dovedností, hudebně-výtvarných a tělovýchovných dovedností žáků. Každá oblast byla dotována 10 lekcemi po 90 minutách.

Žáci se účastnili zájmových kroužků se zájmem, jejich docházka byla vysoká a neklesla pod 80%. Učitelé sledovali pokroky žáků v žákovských portfoliích. V naprosté většině došlo ke zlepšení žáků ve sledovaných oblastech. Největší posun byl zaznamenán v oblasti řečové – rozvoj slovní zásoby, lepší komunikace mezi dětmi, mezi učitelem a dětmi, lepší porozumění pokynům v českém jazyce, dále se zlepšila pozornost, paměť, soustředění. Došlo také ke zlepšení vztahů ve třídách, i když je to velmi individuální. Podle výsledků žákovských dotazníků, které zjišťovaly kvalitu třídních kolektivů a postavení jednotlivých dětí v kolektivech, si některé děti „polepšily“, nikdo si však „nepohoršil“.Projekt byl pro tyto děti velmi užitečný. Děti pracovaly se zájmem, úkoly je bavily, spolupracovaly.

Odpoledních kroužků se účastnili také rodiče. Vyučující si kladli za cíl pomoci rodičům s domácí přípravou dětí a zlepšit komunikaci škola-rodiče. V této části byly pokroky bohužel minimální, ale rodiče zájmový kroužek pro děti uvítali.

Náplně kroužků podrobněji:

  • Rozvoj percepčních a kognitivních dovedností – hravou formou žáci plnili úkoly na tabletech, pracovali na interaktivní tabuli (výukové programy zaměřené na matematiku, český jazyk, programy pro předškoláky – zrakové, sluchové vnímání, prostorová orientace, orientace v čase apod.), hráli různé hry – puzzle, sluchové pexeso, hlavolamy, plnili úkoly na rozvoj pozornosti, pracovali s knihami a encyklopediemi apod. Činnosti byly zaměřené také na rozvoj slovní zásoby dětí v českém jazyce.
  • Hudební a výtvarné aktivity – zaměřené na rozvoj sluchového vnímání, rytmu, zrakového vnímáni, jemné motoriky, vše hravou formou, např. doprovod písní na rytmické nástroje, pohybový doprovod písní, celá řada výtvarných aktivit s různým výtvarným materiálem, který byl pro děti často nový, neznámý
  • Tělesná výchova – zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, sociálních dovedností při různých sportovních aktivitách – hry s pravidly, cvičení na nářadích a s pomůckami. Aktivity byly také zaměřeny na poznávání okolí a orientaci v místě bydliště, na poznávání přírody – vycházky do okolí s plněním úkolů.
  • Rozvoj sociálních dovedností – všemi předchozími aktivitami prostupovaly také činnosti zaměřené na rozvoj sociálních dovedností – hrály se hry na rozvoj sebepoznání, chování v kolektivu, dodržování pravidel v různých situacích – hry, dramatizace, malé divadelní představení pro rodiče.

Závěrem můžeme jen dodat, že by bylo třeba se těmto dětem věnovat mnohem déle než jen po dobu projektu. A protože i samy děti chtějí v kroužku dále pracovat, bude tento zájmový útvar v mírně upravené  podobě pokračovat.

Mgr. Marta Popelářová

Napsat komentář