Aktuality

NAŠE ŠKOLA

Základní škola Přemyslovice je venkovská škola, která má blízko k přírodě. Díky nižšímu počtu žáků ve třídách má spíše rodinný charakter. Učitelé se mohou věnovat individuálně žákům, jejich problémům, ale i jejich nadání a talentu – každoročně se naši žáci účastní nejen vědomostních soutěží a olympiád, kde dosahují pěkných výsledků. Bohaté zkušenosti máme i s výukou žáků s podpůrnými opatřeními, ve škole pracuje několik asistentů pedagoga. Tato naše práce je kladně hodnocena nejen Českou školní inspekcí, ale i Pedagogicko-psychologickou poradnou Prostějov. Během roku pořádáme spoustu akcí pro žáky i rodiče. Ve vyučování aplikujeme různé výukové metody, zejména oblíbené projektové dny. Využíváme i moderní technologie – tablety a počítače ve třídách jsou samozřejmostí, máme interaktivní tabule. Naší snahou je především připravit děti na budoucí život ve společnosti dalších lidí různých schopností a vlastností – vedeme děti nejen k vědomostem a dovednostem, ale i k toleranci, spolupráci a ohleduplnosti ke svému okolí.

Po vyučování nabízíme dětem několik zájmových kroužků a kroužků doučování, které vedou naši učitelé a nabídku přizpůsobují i přáním žáků. Kroužky jsou zdarma. Mladší děti chodí do školní družiny, kde je jim také nabízen  bohatý program. Přímo ve škole je i školní jídelna, tělocvična, odborné učebny. Pro tělesnou výchovu můžeme využívat i sportovní halu obce, která sousedí se školou, a sportovní hřiště. Využíváme i halu na bowling. Velkou výhodou je také dobré autobusové spojení s okolními vesnicemi a umístění zastávek autobusu přímo u školy.

Rodičům a případným zájemcům nabízíme celoroční možnost se podívat kdykoliv do výuky, prohlédnout si školu a její zázemí, prostě přesvědčit se na vlastní oči, jak to u nás vypadá (nejen z doslechu 🙂 ). Jste srdečně vítání!

 

!! UPOZORNĚNÍ – OBNOVENÍ BĚŽNÉHO PROVOZU MŠ ŠTARNOV !!

Od pondělí 21. 10. 2019 je provoz školky obnoven v plném rozsahu 🙂

Děkuji za pochopení.

 

Šablony II

Škola získala dotaci MŠMT

Výzva č. 02_18_063 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

 Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

název projektu: Šablony Přemyslovice II

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012517

období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

celková výše dotace (ZŠ, MŠ, ŠD):   1 052 222,00 Kč

Cílem projektu je podpora společného vzdělávání, personální podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora nových metod ve výuce, rozvoj dovedností v ICT, další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, vytvoření zájmových klubů ve škole a školní družině a spolupráce s rodiči a veřejností.

 

 

 

ŘÍJEN

 • od 1. 10.  bude zahájena činnost školních zájmových kroužků, jejich seznam bude zveřejněn později
 • projekt ovoce a zelenina/mléko do škol:  další závoz bude i vzhledem k prázdninám až v listopadu 🙂
 • čtvrtek 3. 10. Kavárna pro rodiče od 15:45 – neformální setkání na téma novinky v novém školním roce, připomínky a náměty rodičů – všichni rodiče se zájmem o dění ve škole jsou srdečně vítáni!
 • týden od 7.10. do 11.10.sběr starého papíru – podrobnosti na plakátu nebo na telefonním čísle školy – předem velmi děkujeme za podporu naší akce. Nejlepší sběrači budou opět odměněni. Výtěžek je využíván na nákup odměn pro děti, které se účastní různých soutěží a na odměny udělované na konci školního roku, na nákup netradičních výtvarných potřeb apod.
 • pátek 11. 10.divadlo Prostějov – 1.stupeň
 • úterý 15. 10.Burza práce a vzdělání Prostějov – 8., 9.tř.
 • čtvrtek 17. 10.Přemyslovická kuželka – meziškolní turnaj, vybraní žáci
 • úterý 22. 10.Mydlidědek – Lažánkyprojektový den mimo školu, 2.stupeň, z projektu Šablony II bude dětem hrazena doprava
 • středa 23 . 10.Dravci – Seiferosprojektový den ve škole, ukázka 45 dravců a sov, vstupné 60 Kč hrazeno všem žáků z projektu Šablony II
 • úterý 29. 10. 2019, středa 30. 10. 2019 – podzimní prázdniny (přerušen provoz školní družiny)

 

ZÁŘÍ

 • pondělí 2. 9.slavnostní zahájení školního roku 2019/2020, ukončení vyučování v 9:30
 • úterý 3. 9.zahájení provozu školní družiny
 • pátek 6. 9.  – Škola v přírodě
 • úterý 24.9.Dopravní hřiště Prostějov – 4.třída
 • Konzultační hodiny učitelů – prosíme rodiče, aby kontaktovali vyučující pouze v době konzultačních hodin nebo si s nimi sjednali schůzku předem, návštěvy v době vyučování velmi narušují průběh hodin a neskýtají optimální prostor a klid na konstruktivní řešení Vašich podnětů   konzultacni_hodiny_2019-20
 • projekt ovoce a zelenina/mléko do škol: 24. 9. se děti mohou těšit na nektarinku a mléko 🙂
 • Školní řád 2019/2020 – Školní řád 2019-2020
 • Pravidla hodnocení 2019/2020 – Pravidla hodnocení_ 2019-2020
 • Čtenářské dílny na 1.stupni – vyučující na 1.stupni si letos pro žáky připravili ozvláštnění hodin českého jazyka v podobě čtenářských dílen. Jejich cílem bude zejména rozvoj čtenářské gramotnosti, komunikačních dovedností, fantazie, ale také hledání vztahů mezi četbou a výtvarným uměním či hudbou. Důraz bude kladen i na rozvoj kreativity žáků a podporu jejich vlastní tvorby.

 

Škola v přírodě – 2.stupeň

I přes nepříznivou předpověď počasí se nám podařilo uskutečnit školu v přírodě v pátek 6. září. Od 8 do 10 hodin jsme ji všichni trávili v biokoridoru Hloučela v Prostějově. Získávání přírodovědných znalostí žáci 6. -9. třídy doplňovali sportem. Vybaveni kolečkovými bruslemi, koloběžkami, penyboardy či jen tak pěšky zdolávali nástrahy 2 km dlouhé cyklostezky. Někteří ji zvládli i vícekrát. Od 10:30 jsme navštívili nedalekou akci pro školy s názvem Volnočasové aktivity žáků. Zde si děti mohly vyzkoušet různé sportovní, zábavné či logické soutěžní disciplíny. Tato akce se setkala s velkým zájmem. Příští rok bychom zde chtěli strávit více času.

 

Projektové dny v 1.třídě

Zlatovláska

Cílem bylo rozpoznat lidské vlastnosti (zlý, hodný, laskavý, závistivý,…), rozvíjet hudební cítění (pohyb na melodii).

     

     

 

O veliké řepě

Cílem bylo rozvíjet orientaci v prostoru, slovní zásobu a výtvarné cítění.

    

    

   

 

Sluníčko

Cílem bylo rozvíjet komunikační dovednosti, rozvíjet rytmické cítění, přiřazovat a číst číslice.

     

     

    

 

O Honzovi

Cílem bylo vyjádřit náladu hudební skladby pohybem, zpěv doprovodit pochodem, dbát na srozumitelnost vyslovovaného textu, rozvíjet jemnou motoriku a estetické cítění.

 

               

 

Plán práce školy na školní rok 2019/2020

Nejdůležitější úkoly:

 • Úspěšná realizace projektu Šablony II
 • Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci
 • Trvalé zlepšování webových stránek školy, doplnění formulářů, rozšíření informací pro zákonné zástupce
 • V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, tzv. vyučování venku
 • Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, v rámci možností obnovit činnost rodičovského spolku
 • Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, podporu dobrých vztahů v kolektivech dětí – etickou výchovu
 • K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu – prohloubit péči o nadané žáky, pokračovat v kvalitní péči o žáky s podpůrnými opatřeními
 • Činnost školní družiny rozšířit o nadstandardní službu pro rodiče – prodloužení možného pobytu žáka školy v družině ve středu do 16:45

 

Třídní schůzky:

 • všech ročníků ve třídách:  čtvrtek 21 .11. 2019 od 16:00
 • konzultační:  čtvrtek 9 .1. 2020 od 15:30 do 17:00
 • konzultační:  čtvrtek 23. 4. 2020  od 15:30 do 17:00

 

Sběr papíru:

 • podzimní termín:  týden od 7. 10. do 11. 10. 2019
 • jarní termín:   týden od 25. 5. do 29. 5. 2020

 

Rodičovské kavárny:

 • Informace o novém školním roce pro rodiče a žáky – čtvrtek 3. 10. 2019 od 15:45
 • Novinky v novém roce 2020 pro rodiče a zastupitele obce – čtvrtek 16. 1. 2020 od 15:45

 

Provozní doba školy:

 • pondělí:     7:00 – 16:00
 • úterý:         7:00 – 16:00
 • středa:       7:00 – 16:00
 • čtvrtek:     7:00 – 15:00
 • pátek:        7:00 – 14:00

 

Zápis do 1. třídy na šk.rok 2020/2021:

 • čtvrtek 2. 4. 2020 od 13:00 do 16:00

 

Zvonění:

 • 1. hodina   7:15 – 8:00
 • 2. hodina   8:10 – 8:55
 • 3.hodina    9:15 – 10:00
 • 4.hodina    10:10 – 10:55
 • 5.hodina    11:05-11:50
 • 6.hodina    12:00 – 12:15
 • polední přestávka    12:45 – 13:30
 • 7. hodina   13:30 – 14:15
 • 8. hodina   14:25 – 15:10

 

Provozní doba školní družiny:

 • pondělí:     10:55 – 15:45
 • úterý:          10:55 – 15:45
 • středa:        10:55 – 16:45
 • čtvrtek:       10:55 – 15:45
 • pátek:        10:55 – 15:45
 • letní prázdniny:  1. – 3. 7. 2020 od 8:15 do 13:00

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 /2020

 • podzimní prázdniny – úterý 29. 10. 2019, středa 30. 10. 2019
 • vánoční prázdniny – sobota 21. 12. 2019 až pátek 3. 1. 2020, vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020
 • jednodenní pololetní prázdniny – pátek 31. 1. 2020
 • jarní prázdniny – 10. 2. až 16. 2. 2020
 • velikonoční prázdniny – čtvrtek 9. 4. 2020
 • hlavní prázdniny – od středy 1. 7. do pondělí 31. 8. 2020
 • vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.